ALFANET OÜ TEENUSLEPING

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolev leping on sõlmitud Alfanet OÜ, (reg. nr.: 10597973), postiaadressiga Jakobi 52, Tartu 51005, Eesti (edaspidi Alfanet) ja teenuse kasutaja (edaspidi Klient) vahel.
1.2 Leping jõustub teenuse avamise hetkest ning on tähtajatu.

 

2. LEPINGU OBJEKT
2.1 Alfanet osutab kliendile WWW virtuaalserveri teenust (edaspidi Teenus)
2.2 Alfanetile kuulub füüsiline server ning muu teenuse osutamiseks vajalik riistvara.
2.3 Kogu Kliendi virtuaalserveris asuv informatsioon kuulub Kliendile ja Alfanet ei vastuta selle sisu eest.
2.4 Teenus sisaldab HTTP(S) ligipääsu virtuaalserverile, ALFANET.EE iseteenindusele ja cPanel tehnilisele haldusliidesele, FTP kasutajakontot serveri administreerimiseks, e-posti teenust, kettamahtu failide jm digitaalse informatsiooni paigutamiseks ning lisateenuseid (CGI, SSI, MySQL, HTTPS, PHP jne) vastavalt valitud teenuspaketile.
2.5 Klient nõustub Alfanet OÜ (ja/või tema esindaja) määramisega .EE domeeni tehniliseks kontaktisikuks.

 

3. TEENUSE HIND JA ARVELDAMINE
3.1 Teenuse hind koosneb valitud teenuspaketi ja lisateenuste hinnast vastavalt Alfaneti hinnakirjale.
3.2 Teenuse arveldusperiood on vastavalt tellimusele kas kuu, kvartal või aasta.
3.3 Teenuse eest tasumine toimub vastavalt Alfaneti poolt Kliendile esitatud arvetele.
3.4 Klient tasub teenuse eest arvele märgitud maksetähtajaks või ettemaksuna.
3.5 Teenustasu mitteõigeaegsel või mittetäielikul tasumisel võib Alfanet nõuda viivist 0,5% iga maksetähtajast möödunud päeva eest. Juhul kui klient pole oma kõiki kohustusi Alfaneti ees tasunud ühe kuu jooksul peale tähtaega, on Alfanetil õigus katkestada teenuse osutamine ning sisse nõuda tasumata summa kohtuliku menetluse teel.

 

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Alfanet jätab endale õiguse Teenuse kasutamise põhimõtteid ja reegleid muuta, kusjuures tehtud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Klienti teavitatakse muudetud Teenuse kasutamise reeglitest ja põhimõtetest ALFANET.EE kodulehe ja/või elektronposti teel. Kliendil on 15 päeva jooksul mistahes muudatuse avaldamisest õigus lõpetada leping (leping lõpeb sellekohase kirjaliku teatise laekumisel Alfanetile), kusjuures ettemakstud teenustasu tagastatakse selle kuupäeva seisuga, mil katkemise põhjuseks olev muudatus jõustus.
4.2 Teenust võib kasutada ainult legaalseks ettevõtmiseks. Mistahes tegevus, mis on suunatud teise juriidilise või eraisiku omandi muutmisele, hävitamisele ja/või loata kasutamisele ning informatsiooni levitamisele selleks mitte ettenähtud kohtades, on keelatud. Samuti on keelatud mistahes muul viisil kasutada Alfaneti teenuseid illegaalseks või seadusi eiravaks tegevuseks.
4.3 Klient on täielikult vastutav mistahes seaduste, määruste, reeglite ja muude seadusandlike aktide tundmise ja täitmise eest, mis puudutavad Teenust ning sidevahendeid, mille abil Klient ühendub Alfaneti arvutivõrku.
4.4 Kliendil ei ole õigust delegeerida, jagada, müüa või anda Teenust kasutamiseks kolmandatele isikutele.
4.5 Kui Klient rikub lepingut, on Alfanetil õigus katkestada teenuste osutamine ja Kliendi poolt ettemakstud summasid vaadatakse kui valuraha, st need ei kuulu tagastamisele. Alfanetil on õigus kinni pidada ettemaks mitte enam kui ühe kuu ulatuses. Vaidluse korral nõustuvad mõlemad osapooled seda lahendama vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
4.6 Alfanet kohustub tagama Kliendi virtuaalserveri kättesaadavuse 99% ajast ning ligipääsu serverile vähemalt kiirusel 100Mbps. Samuti on Alfanet vastutav oma serverites asuva kliendi omanduses oleva info muutumatu säilitamise eest antud lepingu kehtivuse ajal.
4.7 Igasugune Alfaneti vastutus seoses kahjudega, mida on põhjustanud häired Teenuse osutamises, vead, tegematajätmised, vahelesegamised, mahakustutamised, sideliinide häired, vargus, lõhkumine, volitamata isikute ligipääs infole või selle muutmine piirdub summaga, mille Klient on maksnud Alfanetile jooksva kuu eest.
4.8 Alfanet jätab endale õiguse muuta lepingut kirjalikul kokkuleppel järgnevas korras: Alfanet teatab muudatusest 15 päeva ette ning loeb muudatused jõustunuks kõigile Klientidele, kes ei saada 30 päeva jooksul alates teatise postituskuupäevast teatist muudatustega mittenõustumisest. Vastava teatise saamisel Kliendilt lõpeb leping lepingu muudatuse jõustumishetkest.

 

5. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1 Alfanet kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) tellimuse töötlemiseks ning raamatupidamistoimingutes.
5.2 Alfanet saadab uudiskirju ning turunduslikke teateid Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
5.3 Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saabuvatest uudiskirjadest ja turunduslikest teadetest loobuda, andes sellest Alfanetile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

 

6. LEPINGU LÕPETAMINE
6.1 Teenuste kasutamise või osutamise lõpetamisest, mis ei ole põhjustatud Kliendipoolsest lepingu rikkumisest või ootamatust tehnilisest rikkest, on üks pool kohustatud teist poolt kirjalikult informeerima 30 kalendripäeva ette. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks ulatuses, mis katab kasutamata jäänud teenuse. Juhul kui Klient ei informeeri Alfaneti õigeaegselt, ei kuulu ettemaks tagastamisele.
6.2 Lepingut on võimalik lõpetada ühepoolselt juhul, kui teine osapool on rikkunud antud Lepingu tingimusi.
6.3 Lepingu lõpetamisel mistahes põhjusel on Alfanetil õigus ja kohustus hävitada kõik andmed, failid ja muu konfidentsiaalne Kliendi informatsioon oma serveritest.

 

EE domeeni registreerimine

EE domeeni registreerimise puhul tutvuge palun ka Eesti Interneti SA (EIS) isikuandmete kasutamise alustega: https://www.internet.ee/domeenid/eis-i-isikuandmete-kasutamise-alused ning domeenireeglitega (https://www.internet.ee/domeenid/ee-domeenireeglid). Domeenireeglid on tüüptingimused EIS-i, Kliendi ja Alfaneti vahelise õigussuhte täitmiseks. Klient võtab EISi ees kohustuse järgida kehtivaid domeenireegleid ja EIS veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid. EIS võib nõuda Kliendilt (Registreerijalt) teenuselepingus ning domeeni registreerimise taotluses EIS ees võetud kohustuste täitmist. Alfanet säilitab Kliendi (Registreerija) andmeid ja registreerimisel kasutatud dokumente Lepingu kehtivuse ajal ja 10 (kümne) aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist, va nimetatud dokumentide Lepingu lõppemisel EIS valdusesse üle andmisel.